รายละเอียดการจัดงาน

ชื่องาน

Asia Digital Expo 2018: Digital Transformationลักษณะงาน

นิทรรศการและงานแสดงเทคโนโลยีด้านดิจิทัล พร้อมกิจกรรมสัมมนาและเจรจา ธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเซียวันเวลาจัดงาน

25 – 27 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. – 19.00 น.สถานที่จัดงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

www.qsncc.comผู้จัดงาน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงนวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาค รวมถึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

2. เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้เกิดการนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม

3. เป็นเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม SMEs และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลได้นำไปสร้าง หรือต่อยอดธุรกิจจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ

ประมาณ 250 บริษัท และ 20 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศผู้แสดงสินค้า

1.ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหมายกลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่

• กลุ่มธุรกิจด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

• กลุ่มธุรกิจบริการด้านการแพทย์ครบวงจร

• กลุ่มธุรกิจด้านการขนส่งและการบิน

• กลุ่มธุรกิจด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ

• กลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัล

• กลุ่มธุรกิจยานยนต์สมัยใหม่

• กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

• กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

• กลุ่มธุรกิจด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

• และกลุ่มธุรกิจด้านการแปรรูปอาหาร

2. ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ด้าน Digital Content (Animation, Mobile Application, Games, E-learning & New Media)

3. นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

4. หน่วยงานและองค์กรที่มีผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมดิจิทัลผู้เข้าชมงาน

1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบดิจิทัล ได้แก่:

• กลุ่มธุรกิจด้านหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

• กลุ่มธุรกิจบริการด้านการแพทย์ครบวงจร

• กลุ่มธุรกิจด้านการขนส่งและการบิน

• กลุ่มธุรกิจด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ

• กลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัล

• กลุ่มธุรกิจยานยนต์สมัยใหม่

• กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

• กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

• และกลุ่มธุรกิจด้านการแปรรูปอาหาร

2. ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

3. ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม สถาบันพัฒนางานบุคคลากรและจัดซื้อ บุคลากร

4. นักวิชาการและผู้ชำนาญการในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. คณะผู้แทนการค้า ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน

6. นักลงทุน สถาบันการเงิน

7. นักวิจัยและนักวิชาการ

8. นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย

9. สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจกิจกรรมพิเศษภายในงาน

1. นิทรรศการแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล

2. การจัดประชุมสัมมนา

3. กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matchmaking)

4. กิจกรรม Job Fairสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้จัดงาน:

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02-141-7101

โทรสาร : 02-143-8059

website : www.asiadigitalexpo.com


ผู้ประสานงาน:

น.ส. ภัทรานิษฐ์ จันทร-อินทร์ phattranid.ch@depa.or.th

น.ส. พิมสิริ พันธุ์ปรีชากิจ pimsiri.ph@depa.or.th

น.ส. วรรณิษา ต้นถาแก้ว wannisa.to@depa.or.th


ผู้บริหารการจัดงาน:

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คุณยุภา ดำรงคงวิทยานุกูล yupha@qsncc.com

คุณนิตย ภู่ผึ้ง nittaya.phu@qsncc.com

คุณณัฐติกรณ์ สอนศรี nattikorn.sor@qsncc.com

คุณสุภาพร ติวงศ์ neoteam1_1@qsncc.com

โทรศัพท์ : 02-203-4212 / 4213/4215 และ 4216

โทรสาร : 02-203-4250