XPLink CO., LTD.

XPLink CO., LTD.

Digital Convergence

XPLink CO., LTD.

User สามารถสร้าง e-Form ใหม่ได้ด้วยตัวเองผ่าน Form Designer (โดยไม่ต้องทำการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม) ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน Scan เอกสารเดิมเข้ามาเป็น pdf กำหนดกรอบในเอกสารที่ต้องการให้คีย์ข้อมูล Upload เอกสารเข้าสู่ระบบรองรับการทางานแบบ workflow

All Product