Cupcode Co., Ltd.

Cupcode Co., Ltd.

Digital Convergence

Cupcode Co., Ltd.

แอพพลิเคชั่นที่ใช้สื่อสารภายในองค์กรรูปแบบใหม่โดยผ่านระบบมือถือ และเว็บไซต์ ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งข้อความ รูปภาพ และมัลติมีเดียต่างๆ และยังสามารถวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

All Product